ADATVÉDELMI SZABÁLYZATAz oldal üzemeltetője: AGENDA HÁZ, Ingatlanközvetítő és értékbecslő Kft.
Ingatlaniroda neve: Agenda ház Kft.
Adatkezelő neve: Agenda ház Kft.
Székhely: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. f.sz.4.szám
Tel: 06302053032, 06302243640
Weblap: www.agendahaz.hu
A tárhely szolgáltatást a PLANET STAR Kft. (6724 Szeged, Francia utca 24.3.e.12.sz.) végzi.

I.Bevezetés


Az AGENDA HÁZ Kft mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az alábbiaknak:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) Rendeletében („GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotörvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

II. Fogalmak és értelmezések


érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul (ez lehet írásban vagy szóban megadott értékesítési, bérbeadási megbízás) és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

partnerirodák: azonos tevékenységet folytató jogi vagy természetes személyek (e.v.) akikkel az AGENDA HÁZ Kft. együttműködési kapcsolatban áll,

honlap: az iroda által üzemeltetett www.agendahaz.hu

hirdetési portálok: ingatlan hirdetésre szakosodott web felületek és partnereik /ahol a hirdetést továbbhirdetés céljából megjeleníthetik: nyomtatott vagy elektronikus formában/

III. Alapelvek az AGENDA HÁZ Kft. adatkezelése során


Az AGENDA HÁZ Kft, az érintettek (eladó-vevő, bérbeadó – bérlő, értékbecslést igénylő) önkéntes hozzájárulása alapján, személyes adataik átadásával az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés – megtekintési nyilatkozat, címkiadási nyilatkozat aláírásával, vagy az ügyleti ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járulnak hozzá. Érintettek hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszik a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen lehetőségek valamelyikén szerződéskötési, (eladási vagy vételi ajánlatot) tesznek, és ebből a célból személyes adataikat megadják. A személyes adatok az AGENDA HÁZ Kft. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Kapcsolatfelvételt és szerződéskötést követően a személyes adatok AGENDA HÁZ Kft. általi felvétele és kezelése jogszabályon alapul, illetőleg a felek között létrejött megbízási szerződés szabályozza azt. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.
A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az AGENDA HÁZ Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az adatok biztonságát az AGENDA HÁZ Kft. a lehető legkorszerűbb módon biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. Adatfeldolgozónk


A tárhely szolgáltatást a PLANET STAR Kft. végzi.
Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

V. Adatkezelések, jogalapjuk és céljaik


Az AGENDA HÁZ Kft. Ingatlaniroda, tevékenységének végzése során az alábbi adatbázisokat üzemelteti:

A) Hirdetések nyilvánosságra hozatala
Az érintettek (eladók és bérbeadók), az ingatlanok értékesítése és bérbeadása céljából, hirdetési megjelenést rendelnek meg az AGENDA HÁZ Kft.-től , valamint jóváhagyásukat adják, hogy a hirdetés az iroda által előfizetett más ingatlan portálon is megjelenésre kerüljön, az alábbi feltételekkel:
Az AGENDA HÁZ Kft. mint ingatlanközvetítő honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A rendelés időtartama: amíg és ahogy a megrendelő azt írásban vagy szóban meghatározta. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek, és kizárólag addig az időpontig elérhetők, ameddig azt az érintett engedélyezi.
Amennyiben ilyen időszakot az érintett nem határoz meg külön, úgy az adatok tíz évig kezelhetőek.
Életszerű szükségként hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan eladója- bérbeadója, ingatlanközvetítésre irányuló írott formájú megbízási szerződés nélkül veszi igénybe az AGENDA HÁZ Kft. szolgáltatását.
A hirdetésben kizárólag az érintettek ( eladók, bérbeadók ) által megadott ingatlanra vonatkozó adatok szerepelnek és az ingatlan belső azonosítója. A WEBOLDALAK, HIRDETÉSI FELÜLETEK SZEMÉLYES ADATOT NEM TARTALMAZNAK. A hirdetésben szereplő ingatlan pontos címe csak kivételes esetben, a megbízó ügyfél jóváhagyásával szerepel a hirdetésben. Szabályszerűen az ingatlan címe, városrész vagy csak utcanév szintjéig lebontva kerül feldolgozásra.
Az érintett által megkötött szerződések adatai – ide értve az élő és a megszűnt szerződéseket egyaránt - az archivált adatbázisba is bekerülnek, amely belső statisztikai és értékbecslési célt szolgál, nyilvánosan nem érhető el.
Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, tiltakozását külön jelezheti az AGENDA HÁZ ügynökei felé.

B) Ügyfél adatkezelés és vásárlói adatbázis
Az AGENDA HÁZ Kft. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítő és értékbecslési szolgáltatást nyújt. Az ellenérték fejében végzett szolgáltatások adatkezelésére vonatkozó feltételeket a szerződés tartalmazza.
Eladók és bérbeadók az ingatlan minél hatékonyabb- eredményesebb értékesítése céljából már a megbízási szerződésben jóváhagyásukat adják, hogy az érintett ingatlan hirdetési adatai, szükség szerint az AGENDA HÁZ kft- vel együttműködő partneriroda részére átadásra kerüljön. Az átadott adatokat a partnerirodák kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatják fel.
Az ügyfelekre vonatkozó adatkezelés kizárólag a szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján történik.
Adatok alatt értendő az ügyfelek – mint természetes vagy jogi személyek – adatai (személyes adatok és cégadatok), ill. a megbízásuk tárgyát képező adatok (ingatlan adatai és fényképei, eladási - bérbeadási ár, stb.) egyaránt.

C) Archivált hirdetési adatbázis
A megszűnt szerződések esetén a hirdetés nyilvánosságra hozatala megszűnik. Nem kerül archiválásra az ügyfél neve, házszám, belső térről készült fénykép.
A nem archiválandó adatok – kiegészülve az eladás nyomán ismertté váló tényleges eladási árral - azonban statisztikai és értékbecslési célból az inaktív hirdetések belső statisztikai adatbázisba kerülnek mindaddig, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, illetőleg maximum annyi ideig, amíg az érintett ezt engedélyezte.

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőségen és módon.
2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőségen és módon (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).
4. Az érintett személyes adatait akkor is törli az Agenda ház Kft ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
5. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az AGENDA HÁZ Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
6. Törlés helyett az AGENDA HÁZ Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

B. Tájékoztatás
1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az AGENDA HÁZ Kft. által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az itt megjelölt elérhetőségeken.
2. Az AGENDA HÁZ Kft.. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az AGENDA HÁZ Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a. kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. valamint valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Ha az AGENDA HÁZ Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése
1. Az AGENDA HÁZ Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VI. A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, ügyfélkapun keresztül, stb.
2. Az AGENDA HÁZ Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt, az AGENDA HÁZ Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha – az AGENDA HÁZ Kft. jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolja az érintett minőségét.
3. Amennyiben az AGENDA HÁZ Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
4. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.